schenking Home | Wie | Wat | Hoe | Contact
 20 april 2024 Zoek uw notaris in en sorteer op plaats naam zoek
Notarissen Goede doelen Schenkingen
Notarissen Goede Doelen Schenkingen
100002
Schenking


CBF Keurmerk


Veel erkende en goede doelen gebruiken het CBF-symbool. Het CBF-keurmerk symbool geeft aan dat de bewuste organisatie is gecontroleerd door het CBF en dat de instelling voldoet aan een aantal criteria. Deze criteria zijn niet opgesteld door de overheid maar door het onafhankelijke bureau Centraal Bureau Fondsenwerving.

Wat is het CBF?
Het CBF is een onafhankelijke stichting die al weer bijna 80 jaar bestaat. Het CBF beoordeelt of een fondsenwervende instelling het CBF-Keur mag gebruiken. Een organisatie kan zichzelf aanmelden bij het CBF om zo in aanmerking te komen voor het keurmerk. Er is dus geen verplichting voor organisaties/ alles is geheel vrijblijvend.

Wanneer krijg je het CBF keur-merk
Een belangrijk criterium bij de toekenning van het keurmerk is, wat de verhouding is tussen de kosten die gemaakt worden om de gelden te werven en de bedragen die voor de goede doelen worden besteed.
Om het CBF keur te mogen gebruiken mogen over een periode van drie jaar de kosten niet hoger zijn dan 25% van de inkomsten die men krijgt uit eigen fondsenwerving. Het gaat dus om het geld dat men binnen krijgt via fondsenwerving (gelden uit beleggingen etcetera worden hier niet in meegenomen).
Daarnaast controleert het CBF of het geld wel wordt besteed aan het doel waarvoor het is ingezameld en of van deze bestedingen een goed/ helder verslag wordt gegeven. Kort gezegd: het CBF keur geeft aan dat de instelling zich optimaal inspant om op een verantwoorde wijze het geld te werven en te besteden. Een absolute garantie dat al het geld op de juiste plek aankomt is het dus niet!

Wat zijn de eisen om voor een CBF keur in aanmerking te komen?
- het moet gaan om een naar Nederlands recht opgerichte stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid;
- de organisatie moet een charitatieve, culturele, wetenschappelijke of ander het algemeen nut beogende doelstelling hebben;
- om die doelstelling te kunnen realiseren doet men aan fondsenwerving;

Hoe gaat de beoordeling en hoe lang duurt die?
De toetsing door het CBF kost geld. Pas als dit betaald is, wordt de organisatie onderzocht. De organisatie moet zelf het verzoek hiervoor indienen en eerst de kosten ervan betalen.
Bij de beoordeling wordt er onder andere gekeken naar: uittreksel Kamer van Koophandel, statuten, communicatie- en voorlichtingsmateriaal, meerjarenplan (inclusief meerjarenbegroting), klachtenprocedure, jaarverslagen, jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar en notulen van bestuursvergaderingen van het afgelopen jaar.
Aan de hand van deze informatie wordt een rapport opgesteld. Het CBF bespreekt dit dan eerst met de organisatie om te zien hoe er mogelijk wijzigingen aangebracht kunnen worden in de organisatie om wel toegelaten te worden. Doel is namelijk niet om organisaties te weigeren, maar om juist zoveel mogelijk organisaties het keurmerk te geven, als men maar voldoet aan de eisen. Op die manier weet de gever namelijk dat het geld in principe goed terecht komt. De duur van de beoordeling verschilt sterk. Soms gaat dit heel snel (een paar maanden), soms duurt dit een paar jaar (gemiddeld is het echter 6 tot 9 maanden). Heeft een instelling een keurmerk, dan wordt er jaarlijks een bijdrage in rekening gebracht aan de organisatie die het keurmerk mag gebruiken. De hoogte van die bijdrage is gekoppeld aan de inkomsten die men krijgt uit fondsenwerving.

Hoe lang is dit keurmerk geldig?
Het CBF-keurmerk krijgt een instelling niet voor eeuwig. Heel soms wordt een keurmerk ook weer ingetrokken als de instelling zich niet aan de regels houdt. Een keurmerk wordt in eerste instantie verleend voor de periode van vijf jaar. Het is echter niet zo, dat er na de beoordeling geen controle meer is. In die vijf jaar wordt ieder jaar het jaarverslag door het CBF gecontroleerd en vinden er twee keer een tussentijdse controle plaats. Dat allemaal met als toets, houdt de instelling zich aan de criteria (o.a. de 25% eis).

Adresgegevens:
Mocht u nadere informatie wensen of klachten hebben over een bepaald CBF Fonds, of voor uw eigen instelling een CBF keurmerk aan willen vragen dan kan dit.

De adresgegevens van het Centraal Bureau Fondsenwerving zijn:
CBF
Anthony Fokkerweg 1
1059 CM AMSTERDAM
Tel: 0900 2025592
e-mail: mail@cbf.nl
website: www.cbf.nl

Burgerlijke Staat
Beperkte huwelijksgemeenschap
Huwelijk en de uitsluitingsclausule
Huwelijk en gemeenschappelijke boedel
Huwelijkse voorwaarden
Koude uitsluiting - geen verrekening
Samenwonen
Verblijvingsbeding
Erven
Algemeen
Erfopvolging - Legaten
Estate Planning
Executeur
Kinderen
Onterven
Onterven - Legitieme portie
Ouders, broers en zussen
Partner
Testament !!
Testament - het belang
Testament en wilsbeschikkingen
Verklaring van erfrecht
Verrekening billijke vergoeding geleverde arbeid
Wettelijke erfgenamen
Wettelijke verdeling of testament
Estate planning
Algemeen
Geregistreerd partnerschap
Rente berekenen
Schenking
Algemeen
CBF Keurmerk
Fair Sales logo
Goede doelen/ musea/ ANBI
Grote vrijstelling
Legitieme portie
Levensverzekering
Onder bewind
Schenken en giften
Schenkingsbelasting / vrij van rechten schenken
Successierecht 2014
Terug lenen
Tijdstip
Toestemming partner
Tweetraps route -uitsluitingsclausule
Vermogen in stichting
Vernietiging
Wettelijke vereisten
Wijziging van de huwelijksvoorwaarden
InternetAdres © 2007